شبیه ساز Odeon

شبیه ساز Odeon

با استفاده از نرم افزار Odeon در طراحی فضای کاربری مورد نظر، می­توان پارامترهای آکوستیکی سازه از قبیل زمان واخنش، وضوح گفتار و موسیقی، پاسخ ضربه اتاق و… قبل و بعد از استفاده از جاذب و پخشاگرها بدست آورد، بدین ترتیب قبل از اعمال ساختار جاذب و پخشاگر بر روی سازه می­توان دید مناسبی از نتیجه داشت و نواقص طراحی را برطرف نمود. در ادامه چند نمونه شبیه­ سازی با استفاده از این نرم افزار آورده شده است.

در شکل زیر زمان واخنش مربوط به سازه­ای نیم­کروی (پروژه پانورومای باغ موزه ­ی دفاع مقدس) شکل با استفاده از نرم افزار Odeon محاسبه شده و نمودار مربوط به آن آورده شد­ه است. در شکل 20 نیز نمایی از شبیه­ سازی پروژه سالن وزارت کشور در این نرم ­افزار آورده شده است. 

تخمین زمان واخنش سازه¬ای نیم¬کروی شکل پس از اعمال جاذب با استفاده از نرم افزار Odeon
تخمین زمان واخنش سازه¬ای نیم¬کروی شکل پس از اعمال جاذب با استفاده از نرم افزار Odeon
تخمین زمان واخنش سازه¬ای نیم¬کروی شکل پس از اعمال جاذب با استفاده از نرم افزار Odeon
تخمین زمان واخنش سازه¬ای نیم¬کروی شکل پس از اعمال جاذب با استفاده از نرم افزار Odeon
نمایی از شبیه¬سازی پروژه سالن وزارت کشور با استفاده از نرم افزار Odeon
نمایی از شبیه¬سازی پروژه سالن وزارت کشور با استفاده از نرم افزار Odeon
نمایی از شبیه¬سازی پروژه سالن وزارت کشور با استفاده از نرم افزار Odeon
نمایی از شبیه¬سازی پروژه سالن وزارت کشور با استفاده از نرم افزار Odeon
5/5
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
فهرست