شبیه ساز Comsol multiphysics

شبیه ساز  COMSOL Multiphysics

با استفاده ازشبیه ساز  COMSOL Multiphysics می توان طراحی و شبیه سازی پروژه های مهندسی برق، مکانیک، علوم زمین، شیمی، فیزیک، نجوم و کوانتوم را انجام داد. این  نرم افزار یک مجموعه شبیه سازی است که می تواند معادلات دیفرانسیل سیستم های غیر خطی را توسط مشتق های جزئی روش المان محدود در فضاهای یک، دو و سه بعدی حل نماید. این نرم افزار می تواند در حضور چالش هایی نظیر میدان های الکترومغناطیسی، کشش، دینامیک سیالات و دینامیک گاز به خوبی راهگشا باشد. همچنین این برنامه امکان تعامل با نرم افزارهای مهندسی دیگر مانند Matlab و Catia را دارد ذر ادامه با کاربرد های شبه ساز COMSOL Multiphysics در آکوستیک ، آشنا می شویم.

 

در شکل روبه رو  نمونه ای از جاذب متخلخل شبیه ­سازی شده در نرم­ افزار کامسول و منحنی فشار آکوستیکی مربوط به آن آورده شده است. در شکل رو به رو  به ترتیب نمونه ه­ای امپدانس تیوب شبیه­ سازی شده و تراز فشار صدا در امپدانس تیوب شبیه سازی شده برای محاسبه­ی ضریب جذب یک نمونه صفحه­ی سوراخ ­دار آورده شده ­است. 

در شکل زیر یک نمونه جاذب گوه­ای مشاهده می­ شود. این نوع جاذب ها به دلیل جذب صوتی مناسب شان برای طراحی اتاق صامت مورد استفاده قرار می­گیرند. بهینه ­سازی این نوع جاذب ها مساله ­ی بسیار مهم در طراحی اتاق صامت است. هدف از این بهینه سازی کاهش قیمت، افزایش ضریب جذب صوتی و کاهش ضخامت کلی ساختار(کاهش حجم اشغال شده از اتاق توسط گوه) است که برای رسیدن به این هدف می­توان از شبیه­ سازی آکوستیکی برای رسیدن به طرحی مناسب استفاده نمود. در ادامه نمونه هایی از شبیه­ سازی های انجام شده برای رسیدن به طراحی بهینه آورده شده است.

در شکل روبه رو میزان ضریب بازتاب صوتی توسط گوه با جنس لایه ­های مختلف با استفاده از نرم ­افزار Comsol multiphysics محاسبه شده است.

در شکل زیر ضریب بازتاب فشار بر حسب بسامد به ازای چندین زاویه رأس گوه مختلف نشان داده شده است. با توجه به شکل برای این حالت کمترین بسامد قطع برای زاویه رأس 20 درجه می‍باشد. این نشان می‍دهد که یک زاویه رأس بهینه برای گوه وجود دارد.  

نمودار ضریب بازتاب فشار برای گوه با مشخصات هندسی
نمودار ضریب بازتاب فشار برای گوه با مشخصات هندسی

عایق های آکوستیکی به منظور افت انتقال صدا به کار می­رود. طراحی عایق­ های آکوستیکی به دلیل جلوگیری از ورود نویز صوتی به ساختمان­ها بسیار مورد توجه است. امروزه پنل های لایه زنبوری به دلیل استحکام بالا، وزن سبک و ویژگی های آکوستیکی مناسب بسیار مورد استفاده است. از اینرو  طراحی و بهینه ­سازی این نوع پنل ­ها مساله­ ی بسیار مهمی است که برای رسیدن به این هدف می­توان از شبیه ­سازی آکوستیکی استفاده نمود.

در شکل زیر یک نمونه عایق لانه زنبوری آورده شده است. که مدل شبیه سازی شده پنل سوراخ ­دار در نرم افزار  Comsol multiphysics آورده شده است. برای مدل­ سازی پانل­ هایی با مشخصات هندسی و فیزیکی (جنس) و جهت­گیری خاص، سلول­ها در شبکه در داخل اتاقی قرار گرفته‌اند. برای هر چهار دیواره­ی اتاق، شرط مرزی دیوار سخت تعریف شده ­است. منبع صوتی در سمت چپ و گیرنده در سمت راست پانل قرار دارد. تمامی پانل­ های تعریف‌شده در شبیه­ سازی­ها  هستند بدین معنا که 20 سلول در جهت طول و 1 سلول در جهت عرض، ساختار شبکه ­ی لانه‌زنبوری را تشکیل می­دهد. در شکل زیر توزیع فشار صوتی برای پنل شبیه سازی شده آورده شده است.

نمونه ای پنل لانه زنبوری
نمونه ای پنل لانه زنبوری
ابعاد مدل شبیه‌سازی ‌شده در نرم¬افزار کامسول برحسب متر
ابعاد مدل شبیه‌سازی ‌شده در نرم¬افزار کامسول برحسب متر
نحوه¬ی توزیع فشار در مدل شبیه¬سازی شده
نحوه¬ی توزیع فشار در مدل شبیه¬سازی شده

در شکل زیر تاثیر طول پنل بر روی با توجه به شکل  اثر تغییر طول سلول لانه‌زنبوری، تغییر چندانی در ضریب انتقال صوت و بسامد تشدید ایجاد نمی­کند. در واقع، افزایش طول سلول موجب افزایش طول پانل می­شود که تأثیر قابل توجهی در مشخصه ­ی صوتی پانل نخواهد داشت.

ضریب انتقال صوت بر حسب بسامد از¬ سه عایق لانه‌زنبوری با طول¬های متفاوت
ضریب انتقال صوت بر حسب بسامد از¬ سه عایق لانه‌زنبوری با طول¬های متفاوت

در شکل زیرتاثیر ارتفاع  سلول بررسی شده است. برای سلولی با با ارتفاع­های متفاوت 45، 30 و 15 میلی­متر بسامد تشدید به ترتیب، برابر با 150، 180، 260 هرتز است که می­توان گفت با کاهش ارتفاع ضلع سلول، بسامد تشدید به سمت بسامدهای بالاتر منتقل می­شود و همچنین فاصله­ ی بین بسامدهای تشدید افزایش می­یابد و بازه ­ی بسامدی بیشتری را عایق ­بندی صوتی می­کند

ضریب انتقال صوت بر حسب بسامد از¬ سه عایق لانه‌زنبوری با ارتفاع¬های متفاوت
ضریب انتقال صوت بر حسب بسامد از¬ سه عایق لانه‌زنبوری با ارتفاع¬های متفاوت

برای بررسی تأثیر زاویه ­ی داخلی سلول لانه‌زنبوری بر ضریب انتقال صوتی پانل، پنج پانل­ به ­گونه­ای طراحی شده ­اند که تمام مشخصه ­های آن­ها بجز زاویه ­ی داخلی سلول یکسان باشد. این پنج پانل با زاویه­ های داخلی 0،­ 15±  و 30± درجه مطابق شکل 15 طراحی شده ­اند.

اشکال هندسی سلول لانه‌زنبوری با زوایای داخلی متفاوت
اشکال هندسی سلول لانه‌زنبوری با زوایای داخلی متفاوت

در شکل زیر میزان ضریب انتقال صوت برای زوایای داخلی مثبت سلول آورده شده است. با در نظر گرفتن این شکل و مقایسه­ی ضریب انتقال صوت از پانل برای زوایای داخلی مثبت سلول لانه‌زنبوری می­توان نتیجه گرفت که در بسامدهای کمتر از بسامدهای تشدید، ضریب انتقال مربوط به زاویه­ی داخلی بزرگ‌تر، بیشتر است و بسامد­ تشدید به سمت بسامدهای پایین کشیده می­شود و چون در بسامد تشدید، بیشینه­ی انتقال صوتی رخ می­دهد لذا موجب عدم کارایی مناسب عایق صوتی در بسامد­های پایین خواهد شد.

در شکل زیر میزان ضریب انتقال صوت برای زوایای داخلی منفی سلول آورده شده است. با توجه به این شکل و بررسی نتایج حاصل از مدل­سازی می­توان گفت که برای زوایای داخلی منفی نیز با کم شدن زاویه­ی داخلی سلول به سمت زوایای منفی­، ضریب انتقال صوت کاهش یافته و بسامد تشدید به سمت بسامد­های بالا کشیده­ می­شود که باعث بهبود عملکرد عایق در بسامد­های پایین خواهد شد.

ضریب انتقال صوت بر حسب بسامد از¬ سه عایق لانه‌زنبوری با زوایای داخلی مثبت متفاوت
ضریب انتقال صوت بر حسب بسامد از¬ سه عایق لانه‌زنبوری با زوایای داخلی مثبت متفاوت
ضریب انتقال صوت بر حسب بسامد از¬ سه عایق لانه‌زنبوری با زوایای داخلی منفی متفاوت
ضریب انتقال صوت بر حسب بسامد از¬ سه عایق لانه‌زنبوری با زوایای داخلی منفی متفاوت

با توجه به شکل  و مقایسه ­ی ضریب انتقال صوت بر حسب بسامد از­ عایق لانه‌زنبوری برای زوایای داخلی مثبت و منفی

 

ضریب انتقال صوت بر حسب بسامد از¬ سه عایق لانه‌زنبوری با زوایای داخلی منفی متفاوت
ضریب انتقال صوت بر حسب بسامد از¬ سه عایق لانه‌زنبوری با زوایای داخلی منفی متفاوت

می­توان گفت عایق با زاویه ­ی ­داخلی بیشتر، به دلیل تشدید در بسامد­های پایین­تر و افزایش ضریب انتقال در آن، عملکرد آکوستیکیِ مناسبی در بسامدهای پایین ندارد و در مقابل، عایق با زاویه ­ی ­داخلی کمتر در بسامد­های پایین عملکرد عایقی مناسب­ تری دارد.

5/5
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست